پلی کلینیک تخصصی تامین اجتماعی شهرستان رفسنجان
مساحت کل زیر بنا: ۴۰۰۰ مترمربع     
اسکلت سازه : بتنی    
سیستم تاسیسات آسانسور،چیلر، هوارسان
شروع پروژه ۱۳۹۸/۰۵/۰۵
اتمام پروژه : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴
تجهیزکارگاه و اجراء فنداسیون ۹۵%
اجراء اسکلت ۷۰%
درصد پیشرفت کل پروژه ۳۷%