پلی کلینیک تخصصی تامین اجتماعی شهرستان رفسنجان
مساحت کل زیر بنا: ۴۰۰۰ مترمربع     
اسکلت سازه : بتنی    
سیستم تاسیسات آسانسور،چیلر، هوارسان
شروع پروژه ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
اتمام پروژه : ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
تجهیزکارگاه و اجراء فنداسیون ۱۰۰%
اجراء اسکلت،سفتکاری،نازک کاری ۱۰۰%
درصد پیشرفت کل پروژه ۱۰۰%