برچیدن و خاکبرداری : ۱۰۰%
اجراء اسکلت : ۲۰%
پیشرفت کلی پروژه: ۴.۴۷%

احداث ساختمان مرکز پژوهش های پلی الفین مرکز اراک

مساحت کل زیر بنا:

۲۶۰۰ مترمربع     

اسکلت سازه :

بتنی    

سیستم تاسیسات

آسانسور،چیلر، هوارسان

شروع پروژه

۱۴۰۲/۰۵/۱۷

اتمام پروژه :

۱۴۰۴/۰۵/۱۵